Hibe Programı
Bu sayfada proje illerinde Yerel Eşitlik Eylem Planlarını (YEEP) hayata geçirmek ve bu planların uygulamasını desteklemek amacıyla düzenlenen Hibe Programları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

Hibe Programı

img

YENİKadın Dostu Kentler 2013 Yılı Hibe Programı Kitabı yayınlandı, kitaba bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kadın Dostu Kentler Programının ortağı 12 ilde hazırlanan ve 2013 yılında uygulanmasına başlanan Yerel Eşitlik Eylem Planları, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplumun toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel düzeyde hayata geçirebilmeleri amacıyla üretilen yol haritalarıdır. Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hem hazırlanması hem de uygulanması için iyi yönetişimin temel ilkeleri arasında olan katılımcılık ve şeffaflık prensiplerine uyarak hareket edilmiş ve tüm paydaşları dahil eden bir yöntem izlenmiştir. Bu prensibe paralel olarak Yerel Eşitlik Eylem Planlarında sivil topluma da görev ve sorumluluk alanları tanımlanmıştır. Aynı şekilde, birçok faaliyetin hayata geçirilmesinde, ilgili hedefe ulaşılabilmesinin temel koşulu olarak sivil toplum – kamu işbirliğinin sağlanması bir ön koşul olarak tanımlanmıştır.

Sivil toplum örgütlerinin YEEP’lerin hayata geçmesinde üzerlerine düşen rolleri gerçekleştirebilmeleri ve yerel yönetimlerin sivil toplumla ortaklıklarını destekleyecek elverişli bir ortam yaratmak amacıyla, Kadın Dostu Kentler 2 Programı kapsamındaki program illerinde, 2013 yılında bir hibe programı başlatılmıştır. Hibe Programının amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP) hakkında farkındalığı artırmak ve YEEP’lerin yerel sahiplenilirliğini güçlendirmek,
  • YEEP uygulamalarını desteklemek,
  • Konuyla ilgili çalışan yerel sivil toplum örgütlerinin (STÖ) proje yönetimi konusundaki kapasitelerini güçlendirmek,
  • Sivil Toplum Örgütleri ve yerel kamu kurumları arasındaki işbirliğini artırmak.

Hibe programı eğitimler, kampanya ve savunuculuk faaliyetleri, araştırmalar, danışmanlık hizmetleri, STÖ’lerin, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yoluyla YEEP uygulamalarını destekleyen, yaygınlaştıran ve bu alandaki işbirliklerini artırması planlanan önemli bir bileşen olarak Programa dahil edilmiştir.

Hibe programı kapsamında aşağıda belirtilen YEEP başlıklarından bir veya daha fazlasını içeren projelerin desteklenmesi planlanmıştır:

  • Kadın ve Eğitim Hizmetleri
  • Kadın ve Sağlık Hizmetleri
  • Kadınların Ekonomik Hayata Katılımı
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
  • Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı
  • Kadın ve Kentsel Hizmetler

img

2013 yılı Hibe Programı 10 Mayıs 2013 tarihinde, YEEP geliştirme çalışmalarını tamamlamış 11 program ilindeki STÖ’lerin başvurusuna açılmıştır. Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2013 olan programa 53 başvuru yapılmıştır. Başvurular ön değerlendirme ve değerlendirme komitesi görüşmeleri aşamalarından geçmiş ve 20 proje desteklenmeye değer bulunarak Ekim 2013 tarihi itibariyle proje uygulamaları başlamıştır.

Proje başına 4000 ABD Doları destek sağlanan projelerin önemli bir kısmına yerel kamu kurumlarından mali ve ayni destekler sağlanmıştır. Program bu yönüyle, yereldeki kaynakların harekete geçirilmesi, belediyeler, kamu kurumları, il özel idareleri ve yerel meclisler gibi kamusal yapıların YEEP’ler kapsamında verdikleri taahhütlerin dolaylı veya doğrudan hayata geçirilmesi konusunda somut örnekler oluşturmuştur.

Hibe programı yoluyla STÖ’ler ise hem kamu kurumlarıyla örnek işbirlikleri geliştirmeleri hem de programın ve YEEP’lerin illerdeki ihtiyaç sahipleri olan kadın ve kız çocuklarına dokunmasına aracılık etmeleri yönüyle önemli birer program paydaşı olarak yer almaya devam etmişlerdir.

Kadın Dostu Kentler Hibe Programının 2014 yılında da destek miktarı ve kapsamı artırılarak devam etmektedir. 2014 yılı hibe çağrısı kapsamında 12 Program ilinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri için desteklenecek her bir proje için 25.000 TL tutarında hibe desteği sağlanacak olup hibe başvuruları 6 Haziran 2014 tarihi itibarıyla kapanmıştır. Hibe almaya hak kazanan 18 projenin uygulanmasına Eylük 2014 itibarıyla başlanmış olup, bu projelere ilişkin daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.