Yerel Eşitlik Eylem Planları
Bu sayfada Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında proje ortağı her ilde hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarını (YEEP'ler) ve Yerel Eşitlik Stratejik Planlarını (YESP'ler) inceleyebilirsiniz.

Yerel Sahiplik, Diyalog ve Katılım:
Yerel Eşitlik Stratejik Planları (YESP) ve Yerel Eşitlik Eylem Planları (YEEP)

Yerel Eşitlik Eylem Planları, illerin, yerel düzeyde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün güçlenmesi için izlemeleri gereken yol haritasını belirlemek üzere hazırladıkları kilit belgelerdir. CEDAW (Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Engellenmesi Sözleşmesi) ve diğer ulusal / uluslararası plan ve belgelerle uygun olarak altı başlıkta (eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına katılım, kadına yönelik şiddet ve kentsel hizmetler) hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planları, illerdeki yerel yönetimlerin, taşra teşkilatlarının, valiliklerin, il özel idarelerinin ve elbette ki sivil toplumun yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için üstlenmeleri gereken sorumlulukları ve oluşturmaları gereken işbirliklerini tarif eden kilit bir belge olarak tüm paydaşların katılımı ile hazırlanmaktadır.

Her ne kadar planlarda işlenen her bir tema kendi içinde incelenmekte ve yol haritası geliştirilmekte olsa da bu planlardaki altı müdahale alanının bütüncül şekilde incelenmesi gerekliliği de unutulmamalıdır. Kadınların yaşadığı sorunların tek tek birbirinden bağımsız bir biçimde ele alınması, sorunun kavranmasını ve farklı yönlerinin birbirleri ile bağlantılarının görülmesini güçleştirmektedir. Bir başka deyişle kadın istihdamı, kadının eğitim hakkından yararlanma düzeyinden, karar alma mekanizmalarına katılımdan bağımsız ele alınamaz. Kadınların yaşadığı sorunları anlamak ve çözüm üretmek için, meselenin tüm yönlerine bir bütün olarak bakmak ve birbiriyle bağlantılı stratejiler üretmek gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen katılımcı ve bütüncül yaklaşımla geliştirilen bu planlar, Kadın Dostu Kentler Programı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerel politikalara ve yönetimlere dâhil etmeyi amaçlayan temel araçlarıdır. İlin ana yol haritasını oluşturan ve detaylı durum analizlerine yer veren Yerel Eşitlik Stratejik Planı ve bu plan üzerinden oluşturulan ve uygulamaya yönelik adımları tarif eden Yerel Eşitlik Eylem Planları, kadınların günlük yaşamlarını etkileyen, kentsel hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran ve yerel mekanizmalara kadınların katılımını artıran ilkeleri içerir.

YESP’leri ve YEEP’leri gerçekçi, uygulanabilir ve sonuç odaklı kılan en önemli özellik bu eylem planlarının “katılımcı” bir anlayış ile hazırlanıyor olmasıdır. Bu anlayış doğrultusunda, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında ildeki tüm ilgili paydaşların (valilikler, belediyeler, il özel idareleri, il müdürlükleri, kalkınma ajansları, kadın sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, profesyonel kuruluşlar ve özel sektör) atölye çalışmaları ve eğitimlerde bir araya gelmeleri, ve kentteki kadınların sorun ve ihtiyaçlarını beraber tartışarak kendi görev ve yetkilerini belirlemeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmalar sonunda, tüm paydaşların ortak emeği ve katkısı ile o ildeki kadınların yerel karar alma mekanizmalarına katılımı, kent hizmetleri, kadına yönelik şiddet, ekonomik güçlendirme ve iş hayatı, eğitim hizmetleri ve sağlık hizmetleri alanlarında kurumların yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar Yerel Eşitlik Stratejik Planları ve Yerel Eşitlik Eylem Planları çerçevesinde kurumsal taahhütlere dönüşür.

İller Bazında Yerel Eşitlik Eylem Planları

Proje ortağı iller bazında hazırlanmış olan Yerel Eşitlik Eylem Planlarını (YEEP) aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

İller Bazında Yerel Eşitlik Stratejik Planları

Proje ortağı iller bazında hazırlanmış ve onay süreçleri tamamlanmış olan Yerel Eşitlik Stratejik Planlarını (YESP) aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.